19.6.24

Bộ Sách 2 Cuốn International Marketing 18th và Digital Marketing Strategy Implementation and Practice 8th

Marketing, an Introduction 15th global edition

 Gary Armstrong and Philip Kotler Phiên bản 15th, Số Trang 702, năm 2023

International Marketing 18th

Philip R. Cateora - R. Bruce Money - Mary C. Gilly - John L. GrahamDigital Marketing, Strategy, Implementation and Practice 8th

Dave Chafey - Fiona Ellifs - ChadwickKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.