1.3.24

Ba Quyển Sách Hay Nhất của Dr Alexander Elder

Ba quyển sách hay nhất của Dr. Alexander Elder


 

  1. The new Trading for a Living, Psychology, Discipline, Trading Tools and Systems, Risk Control, Trade Management.
  2. The new Sell & Sell Short, How To Take Profits, Cut Losses, and Benefit From Price Declines
  3. Come Into my Trading Room, A Complete Guide to Trading

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.