7.3.21

Mastering the Market

 


Mastering The Market, How To Spot Explosive Opportunities là một giáo trình ngắn về: 

  • Kinh tế vĩ mô cơ bản (cổ phiếu, trái phiếu, lãi xuất, Fed, các hình thức lạm phát và ảnh hưởng bởi chính phủ, các chính sách tiền tệ và tài khoá, ảnh hưởng của đồng dolla lên thương mại toàn cầu).
  • Hiểu về thị trường: Các chu kỳ thị trường, dấu hiệu thị trường sắp tăng trưởng, khi nào nên thoát ra khỏi thị trường..
  • Làm thế nào nhận diện các cơ hội bùng nổ trong đầu tư: Phân tích cơ bản, kỹ thuật, tâm lý công chúng, thị trường, các chỉ số phái sinh Options giúp phát hiện trị trường gần đổi chiều. Khi nào nên đi ngược với đám đông. Ngoài ra còn có các cách phân tích phi truyền thống.
Xem online và tải tài liệu bên dưới.


A Short Course in Economic Analyses

• Interest rates, Bond and Stock

• Key Interest Rate Indicators

• The Economic Date

• The Important role of the Federal Reserve

• Securities and Exchange Commission

• Inflation Categories and Government Impact

• Fed Funds Futures Contract and Monetary Policy

• U.S. Dollar’s Impact on Global Commerce

• Conclusion

Mastering the Market

• Desirable Investment Characteristics

• Importance of Targeted Exit Points

• Tips for Spotting an Emerging Bull Market

• Take a Look Behind the Analyst Curtain

• Computerized Trading Systems

• Conclusion

How to Spot Explosive Opportunities

• Fundamental Analysis

• Technical Analysis

• Sentimental Analysis

• Options and Their Built-in Sentiment Indicatiors

• A Note on Being a Contrarian

• Non-Analytical Methods

• Creating a Trading Filter

• Conclusion

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.