16.9.20

Mô Hình Chart Pattern n-Bar Tăng Giảm

 Đây là một mô hình chart mà nhà đầu tư sẽ đợi cho xu hướng hiện tại của giá kết thúc và nhảy vào mở trạng thái ngược lại khi xu hướng đảo chiều.

Như đã biết, khi chứng khoán tăng hoặc giảm đến một mức cao hay thấp mới thì sẽ kích thích dòng tiền đổ vào theo xu hướng hiện tại như một cục tuyết lăn. Xu hướng này sẽ tiếp tục đến khi lượng cầu (giá tăng) hoặc lượng cung (giá giảm) biến mất...lúc này giá đạt trạng thái quá bán hoặc quá mua.

Lúc này nhà đầu tư sẽ nhảy vào và giao dịch theo hướng ngược lại. Đây là một giao dịch rủi ro do đi ngược xu hướng hiện tại nhưng lợi nhuận thu được cũng rất lớn. Nhà đầu tư sẽ dùng chiến lược n-Bar Tăng/Giảm để giao dịch. 

Tóm tắt chiến thuật:

Khi chứng khoản tăng/giảm để tạo các điểm cao/thấp mới ít nhất 21 Thanh trên đồ thị (Bar). Sau đó có ít nhất 3 đến 5 thanh sẽ tăng/giảm mạnh liên tiếp thì đây là dấu hiệu sắp đảo chiều xu hướng. Để an toàn có thể vào lệnh mua với giá cao hơn giá cao nhất của thanh cuối cùng hoặc lệnh bán với giá thấp hơn giá thấp nhất của thanh cuối cùng.

Chốt lời: Khi giá đạt được 60%-100% của xu hướng trước đó

Tham khảo: Trade Chart Patterns Like The Pros

n-Bar Rallies/Declines

Stocks making new Highs and new Lows with high volume attract momentum players. Momentum players continue to push these stocks until the supply or demand diminishes. But as in any rally or decline, these trends stop and reverse. The prices become oversold and overbought creating a condition for exhaustion of the supply and demand. Hence, if these prices reverse ( could be brief), an opportunity is presented. Traders who wait and take advantage of these counter-trades are daring and risky, but they do present a healthy risk/reward profit ratio. The popular trading strategy is to wait for the trend to stop and reverse.


The n-Bar Rally/Decline setup presents a technique of trading these counter-trend setups.Trade: The n-Bar Rallies/Declines build up on based on new-highs and new-lows setups. Prices must make at least a 21-bar new high and new-low, and at least 3 new highs or 3 new lows successively-the higher the number, the better the pattern result. After an exhaustion move, enter a long one tick or 5 cents above the last falling bar's high, or enter a short one tick below the last rising bar's low.


Stop: Place a "stop" order one tick below the low of the falling bar in a long setup, or place a "stop" order one tick above the high of the rising bar in a short setup.


Target: Place a target 62% to 100% of the entire range ofn-bar Rally/Declines for long or short setups. The other targets could be a major "swing high" or major "swing low" prior to the n-Bar setup.


The example above illustrates an n-Bar Decline pattern from the Russell 2000 Emini chart. On May 10, 2007, ER2 sold off in the pre-afternoon session and started to make new lows around 12pm. Six new lows bars were traded before a reversal bar triggered a trad above the previous bar's high. This scenario presented a trade long in the downtrend.


1. Enter a "long" trade one tick above the previous bar's high at 822.7.

2. Place a "stop" order below the low of the n-Bar decline at 821.6.

3. Target between 62% and 100% of the n-Bar decline range from 824.8 to 826.The example above illustrates an n-Bar Rally setup from the Chevron weekly chart. From January to March of 2005, Chevron's stock rose from $52 to $63. Chevron made a series of higher-high prices to complete n-Bar High pattern. At the beginning of April, 2005, Chevron stopped making new highs and presented a potential short setup.


l. Enter a "short" trade below the low of the last higher-high bar at $59.70.

2. Place a "stop" order above the high of the last n-Bar setup at $63 .25.

3. Place the target from 62% to 100% of range of the n-Bar setup from $55 to $53.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.