21.6.24

Những Quyển Sách Mới Nhất về Marketing trong năm 2023 2024

 Cập nhật những quyển sách Marketing mới nhất trong năm 2023 -2024


Principles of Marketing 19e

Nineteenth Global Edition. Philip Kotler, Gary Armstrong, Sridhar Balasubramanian
Digital Marketing All-in-One for dummies 2nd
Second Edition, 9 Books in One. Stephanie DiamondMarketing an Introduction 15e
Fifteenth Global Edition. Gary Armstrong, Philip Kotler, Marc Oliver Opresnik


Digital Marketing 8th
Eighth Edition, Strategy, Implementation and Practice. Dave ChaffeyMarketing 6.0
Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan SetiawanKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.