1.3.24

Tập Hợp Các Sách Tiếng Anh về Short Selling

 Short kiếm lợi nhuận nhanh và nhiều hơn so với Long. Tại vì khi giảm thường với cường độ mạnh trong thời gian ngắn, nó lên quan đến sự sợ hãi của nhà đầu tư. Khi sợ hãi, nhà đầu tư sẽ bán bằng mọi giá và giúp bên Short kiếm lợi nhuận nhanh và nhiều.


Bên Dưới Là Tập Hợp Các Quyển Sách Tiếng Anh về Short Selling, Chủ yếu là chứng khoán. Danh sách được cập nhật liên tục:

 1. The new Sell & Sell Short Dr. Alexander Elder, expanded second edition.
 2. Crash Profits Make Money When Stocks Sink and Soar (Martin D. Weiss).
 3. Short Selling, Strategies, Risks Rewards
 4. All about Short Selling
 5. Handbook of Short Selling
 6. Beat the Market, Invest by knowing what stocks to buy and what stocks to sell
 7. Buy Signals Sell Signals, Strategic Stock Market Entries and Exits
 8. Don't Blame the Shorts
 9. Sell Short, Michael Shulman
 10. Short Selling for the long term
 11. When Buy mean Sell

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.