1.3.24

Tập Hợp Các Sách Chuyên Về Golf Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao và Các Câu Chuyện Liên Quan

Tập Hợp Các Sách tiếng Anh về Golf

  1. The Complete Golf Manual, steve Newell
  2. The Golf Book
  3. Essential Golf Skills
  4. Teach Yourself Visually Golf
  5. Golf Anatomy
  6. Playing Through, a guide to the unwriten rules of Golf
  7. Zen Golf, Mastering the Mental Game
  8. Yoga for Golfer
  9. Commander in Cheat, How Golf Explain Trump

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.