17.3.24

Tập Hợp Các Quyển Sách về Commodities

 Các quyển sách chuyên về đầu tư, giao dịch hàng hoá (commodities) được xếp theo thứ tự từ cơ bản đến nâng cao.

1. Getting Started in Commodities - George A. Fontanills: Giới thiệu cơ bản về thị trường hàng hoá, cách thức hoạt động. Nhà đầu tư sẽ biết về các cách phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trên thị trường hàng hoá, tại sao Elliott Wave được chọn làm phương pháp phân tích chính.

Nhà đầu tư cũng sẽ biết về tâm lý thị trường trong giao dịch hàng hoá, cách quản lý vốn. Các mô hình chu kỳ trong giao dịch hàng hoá.


2. Commodities Demystified - Scott Frush: Giải thích sự khác nhau giữa các loại hàng hoá như nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại. Hướng dẫn các chiến thuật chính trong giao dịch hàng hoá.


3. Commodities for dummies 3rd - Amine Bouchentouf. Quyển sách cơ bản nói chung về giao dịch hàng hoá, các ưu điểm so với các sản phẩm tài chính khác.


4. How to make profits trading in commodityies. W.D. Gann. Quyển sách nâng cao chuyên về giao dịch hàng hoá nông nghiệp và nguyên liệu công nghiệp của Gann. Sách đưa ra các quy luật về biến động gía, các mô hình khi tạo đỉnh-đáy với từng loại hàng hoá khác nhau.


5. Master Commodity Course W.D.Gann


6. The Little Book of Commodity Investing (John Stephenson, John Mauldin)

7. The New Commodity Trading Guide Breakthrough Strategies for Capturing Market Profits (George Kleinman)

8. Advanced Positioning, Flow, and Sentiment Analysis in Commodity Markets Bridging Fundamental and Technical Analysis.

9. Commodity Trading Advisors - Risk, Performance Analysis, And Selection

10. Hedging Commodities,A practical guide to - Jovanovic Slobodan


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.