2.3.24

10 Quyển Sách Hướng Dẫn Bạn Kỹ Thuật và Nghệ Thuật Quilt, Đan hay Ghép Hoạ Tiết Trên Vải

 Mười Quyển Sách Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Hướng Dẫn Kỹ Thuật và Nghệ Thuật Quilt để bạn tạo ra các sản phẩm độc đáo cho riêng mình hoặc bắt đầu một công việc kinh doanh, bán các sản phẩm thủ công nghệ thuật.


  1. Quilt Step by Step Patchwork and Appliqué, Techniques, Designs, and Projects DK Publishing
  2. Teach Yourself VISUALLY Quilting (Sonja Hakala)
  3. Quilting VISUAL Quick Tips (Sonja Hakala)
  4. Patchwork Quilting for Beginners (Amy Best, Sarah Bellman)
  5. Idiot’s Guides Quilting (Jennifer Fulton)
  6. Quilted Bags in a Weekend (Ellen Kharade)
  7. 200 Quilt Blocks to Mix and Match (Davina Thomas)
  8. Crazy Quilting With Attitude (Barbara Randle)
  9. Modern Rainbow 14 Imaginative Quilts That Play with Color (Rebecca Bryan)
  10. Patchwork Quilting for Beginners (Amy Best, Sarah Bellman et al)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.