29.7.21

Technical Analysis of Stock Trends phiên bản 11e

 Technical Analysis of Stock Trends 11e giúp nhà đầu tư chứng khoán ra các quyết định thông minh và mang về lợi nhuận dựa trên phân tích xu hướng ngắn hạn và dài hạn trên thị trường chứng khoán.

Quyển sách giới thiệu các khái niệm kỹ thuật trong giao dịch chứng khoán như lý thuyết Dow, Mô hình đảo chiều, xu hướng, đồ thị kỹ thuật hàng hoá, xu hướng đầu tư nâng cao.

Quyển sách cũng chú trọng các chiến thuật giao dịch ngắn hạn và dài hạn, cách lựa chọn cổ phiếu, các công cụ nhận biết xu hướng...các xây dựng danh mục đầu tư, quản lý rủi ro.Đặt in Technical Analysis of Stock Trends phiên bản 11e tiếng Anh tại HoaXanh >>

It gets right to the heart of effective technical trading concepts, explaining technical theory such as The Dow Theory, reversal patterns, consolidation formations, trends and channels, technical analysis of commodity charts, and advances in investment technology. It also includes a comprehensive guide to trading tactics from long and short goals, stock selection, charting, low and high risk, trend recognition tools, balancing and diversifying the stock portfolio, application of capital, and risk management.

This updated new edition includes patterns and modifiable charts that are tighter and more illustrative. Expanded material is also included on Pragmatic Portfolio Theory as a more elegant alternative to Modern Portfolio Theory; and a newer, simpler, and more powerful alternative to Dow Theory is presented.

This book is the perfect introduction, giving you the knowledge and wisdom to craft long-term success.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.