3.8.21

Giao Dịch Options tại Deriv

 Options là sản phẩm tài chính phái sinh mà khi giao dịch lợi nhuận được chi trả dựa theo dự đoán đúng xu hướng của thị trường, không cần phải mua hoặc sở hữu tài sản thực. Nhà đầu tư chỉ cần mở trạng thái dự đoán thị trường sẽ tăng hay giảm trong một khoản thời gian nào đó. Options cho phép nhà đầu tư tham gia với số vốn ban đầu nhỏ nhưng lợi nhuận là vô hạn với rủi ro được biết trước, rủi ro lớn nhất là số tiền mỗi lần đầu tư.

Các sản phẩm Options tại Deriv:

Digital Options: Lợi nhuận chi trả khi dự đoán đúng biến động giá Tăng hay Giảm so với mức nào đó. Lợi nhuận và rủi ro đều được biết trước.


Rise/Fall: Chọn Rise hay Fall tương ứng với dự đoán giá khi kết thúc hợp đồng Options sẽ Cao Hơn hay Thấp Hơn giá Ban Đầu lúc mở trạng thái.

Rise: Lợi nhuận được chi trả khi giá lúc kết thúc hợp đồng cao hơn giá ban đầu

Fall: Lợi nhuận được chi tra khi giá lúc kết thúc hợp đồng Option thấp hơn giá ban đầu

* Lợi nhuận chi trả của hình thức giao dịch Rise/Fall thường chỉ ở mức nhỏ hơn 100% vốn bỏ ra.


Higher/Lower: Chọn Higher hay Lower  tương ứng với dự đoán giá khi kết thúc hợp đồng Options sẽ Cao Hơn hay Thấp Hơn một mức giá mục tiêu hay giá chặn có thể lựa chọn trước lúc mở trạng thái.

Higher: Lợi nhuận được chi trả khi giá lúc kết thúc hợp đồng cao hơn mức giá chặn đã chọn ban đầu

Lower: Lợi nhuận được chi trả khi giá lúc kết thúc hợp đồng thấp hơn mức giá chặn đã chon ban đầu.

*Lợi nhuận chi trả của hình thức giao dịch Higher/Lower thường cao hơn 100% và có thể đạt mức 1000% tuỳ theo mức giá mục tiêu hay giá chặn mà nhà đầu tư chọn lúc đầu, hoặc khoản thời gian của hợp đồng càng ngắn thì lợi nhuận cũng càng cao.
Stays Between/ Goes Outside: Lợi nhuận chi trả khi từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc giá nằm trong hay chỉ cần 1 lần chạm vào một trong hai mức giá mục tiêu có thể chọn ban đầu.


Ends Between/Ends Outside: Lợi nhuận chi trả khi ngay lúc kết thúc hợp đồng Options, giá nằm trong hay nằm ngoài một trong hai mức giá mục tiêu có thể chọn ban đầu

Touch/No Touch: Lợi nhuận chi trả khi trong khoản thời gian của hợp đồng Options, giá một lần chạm hoặc không được chạm vào mức giá mục tiêu có thể chọn ban đầu.

*Các hình thức giao dịch Touch/No Touch, Ends Between/Ends Outside, Stay Between/ Goes Outside đều có thể cho lợi nhuận lớn hơn 100% tuỳ theo các mức giá mục tiêu mà nhà đầu tư chọn hoặc khoản thời gian của hợp đồng Options, càng ngắn thì lợi nhuận càng cao.


Lookbacks: Lợi nhuận chi trả tuỳ thuộc vào các mức giá mà thị trường đạt được trong khoản thời gian của hợp đồng Options.

High - Close: Số tiền thắng hoặc thua của bạn sẽ bằng cấp số nhân với chênh lệch giữa mức cao và mức đóng trong thời gian của hợp đồng Options.

Close - Low: số tiền thắng hoặc thua của bạn sẽ bằng cấp số nhân với chênh lệch giữa giá đóng cửa và mức thấp nhất trong suốt thời gian của hợp đồng Options.

High-Low: tiền thắng hoặc thua của bạn sẽ bằng cấp số nhân với chênh lệch giữa mức cao và mức thấp trong suốt thời gian của hợp đồng Options.

* Hình thức giao dịch Lookbacks hiện chỉ có ở giao dịch chỉ số tổng hợp.

Call/Put Spread: Lợi nhuận chi trả tuỳ thuộc mức giá của thị trường với hai mức giá chặn chọn trước vào lúc kết thúc hợp đồng Option.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.