6.3.21

Đầu Tư Trái Phiếu Doanh Nghiệp

 Khi nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp thì thực tế là đã cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu vay một khoản tiền.

Khi đáo hạn nhà đầu tư sẽ được trả một khoản tiền là mệnh giá của trái phiếu và phần lãi tức tương ứng. Trong một danh mục đầu tư đa dạng với cổ phiếu và các loại trái phiếu doanh nghiệp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn sẽ giúp nhà đầu tư bảo đảm có được một khoản tiền cho tương lai khi cần thiết vì mục tiêu khi đầu tư trái phiếu là bảo toàn vốn.

Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành bởi công ty để huy động vốn mà không phải đi vay ngân hàng hoặc phát hành thêm cổ phiếu làm loãng số cố phiếu đang lưu hành trên thị trường. Công ty có thể dùng vốn phát hành trái phiếu để tái cấu trúc doanh nghiệp, mua thêm tài sản, đầu tư phát triển sản phẩm mới hoặc mua bán thâu tóm doanh nghiệp khác.

Mua và Bán Trái Phiếu

Mua Trái Phiếu thì dễ dàng như mua cổ phiếu. Với trái phiếu phát hành lần đầu nhà đầu tư có thể mua qua công ty chứng khoán.

Trái phiếu còn được mua bán trên thị trường OTC, nơi đó trái phiếu được mua bán lại giúp tạo thanh khoản cho người nắm giữ trái phiếu.

Đặc tính của Trái Phiếu

Mỗi Trái Phiếu đều có đánh giá tính nhiệm, đánh giá này do một công ty đánh giá độc lập công bố, dựa theo tình trạng tài chính, nợ và tốc độ phát triển của công ty phát hành trái phiếu.

  • Công ty có điểm đánh giá tín nhiệm càng cao thì lãi xuất trái phiếu càng thấp
  • Công ty có điểm đánh giá tín nhiệm càng thấp thì lãi xuất trái phiếu càng cao.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.